Algemene voorwaarden

 • Artikel 1    - Definities
 • Artikel 2    - Algemeen
 • Artikel 3    - Bijzondere rechten en plichten opdrachtnemer
 • Artikel 4    - Bijzondere rechten en plichten opdrachtgever
 • Artikel 5    - Aansprakelijkheid
 • Artikel 6    - Betaling
 • Artikel 7    - Onkosten
 • Artikel 8    - Schadevergoeding
 • Artikel 9    - Einde overeenkomst
 • Artikel 10  - Geschillen en toepasselijk recht
 • Artikel 11  - Wijziging

 

Artikel 1 – Definities
1.1: Opdrachtnemer: Claudette Boot, handelende onder de naam Hondenuitlaatservice Een Frisse Neus, gevestigd te Vught, Havikskruidstraat 3.
1.2: Opdrachtgever: bezitter van de hond(en).
1.3: Hond: Onder hond van de opdrachtgever wordt verstaan: de hond dat eigendom is van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer uitgelaten wordt.
1.4: Opdracht: Het ophalen, uitlaten en thuisbrengen van de hond(en)
1.5: Opdrachtformulier: Overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever waarbij de opdrachtnemer de hond(en) van de opdrachtgever op de afgesproken dag(en) uitlaat tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.

Artikel 2 – Algemeen
2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
2.2: Op alle overeenkomsten alsmede de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het burgerlijk Wetboek van toepassing.
2.3: Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in welke vorm dan ook is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.
2.4: Uw hond(en) dient de basis van de gehoorzaamheidscommando's (Hier, Zit en Af) te kennen en deze ook te gehoorzamen. Tevens dienst uw hond(en) sociaal vaardig te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen. Ook zullen/zal uw hond(en) geen wild en vee verontrusten.
2.5: Loopse teven kunnen gedurende de loopsheid niet mee met de groepswandeling.

Artikel 3 – Bijzondere rechten en plichten opdrachtnemer
3.1: Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk niet uit te voeren in verband met vakantie, ziekte of extreme weersomstandigheden.
3.2: Opdrachtnemer dient vakanties en evt vrije dagen minimaal 2 weken vooraf mede te delen aan de opdrachtgever.
3.3: Opdrachtnemer laat uw hond(en) bij een groepswandeling minstens 1 uur uit en bij een privewandeling minstens een ½ uur.
3.4: Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) om.
3.5: De opdrachtgever wordt door de opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond(en) ten tijde dat de hond onder toezicht van de opdrachtnemer valt.
3.6: De opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).
3.7: Opdrachtnemer behoudt zich het recht hond(en) op voorhand te weigeren indien zij van mening is dat deze hond(en) problemen of een gevaar kan leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen.
3.8: Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hond(en) te weigeren indien de hond(en) een gedrag ontwikkelt die de honden ongeschikt maken voor uitlaten in groepsverband.
3.9: De opdrachtnemer dient haar vervoermiddel regelmatig te inspecteren, minimaal 1x per week te reinigen en te desinfecteren.
3.10: De sleutel van uw huis wordt door de opdrachtnemer met de grootst mogelijke zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuis brengen van uw hond(en) in opdracht van de opdrachtgever. De sleutels worden gelabeld waarbij alleen de naam van de hond op de label gezet wordt. Voor het afgeven van de huissleutel is een sleutelcontract door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer ondertekend.

Artikel 4 – Bijzondere rechten en plichten opdrachtgever
4.1: De opdrachtgever is verplicht de overeenkomst volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.
4.2: Opdrachtgever is WA verzekerd en de hond(en) zijn meeverzekerd. Een kopie hiervan moet in het bezit zijn van de opdrachtnemer.
4.3: Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de hond(en) is/zijn ingeënt met de jaarlijkse cocktailenting en tegen kennelhoest. Een kopie hiervan moet in het bezit zijn van de opdrachtnemer.
4.4: Opdrachtgever dient de hond(en) preventief te behandelen tegen teken, vlooien en wormen.
4.5: De opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekte(n) van de hond(en). Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen moeten vooraf door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.
4.6: De opdrachtgever -indien niet direct bereikbaar- machtigt door het tekenen van deze voorwaarden de opdrachtnemer om, in geval van ongeval, ziekte e.d. van de hond(en), op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren, die indien nodig, medische handelingen mag verrichten en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen. Opdrachtnemer zal altijd eerst contact met de opdrachtgever proberen op te nemen voor overleg.
4.7: De opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden of achterhouden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond(en) waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
4.8: De opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de hond(en) aanwezig is/zijn op de afgesproken dag(en) en tijd(en) en dat de opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond(en), waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.  Indien de hond(en) niet aanwezig is/zijn bij het afhalen worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
4.9: Bij verhindering dient de opdrachtgever uiterlijk 24 uur vóór het uitlaten, de hond(en) af te melden. De afgezegde wandeling kan tot uiterlijk 1 maand na deze datum worden ingehaald. Hierna vervalt dit recht. Afmeldingen die niet 24 uur van te voren zijn doorgegeven, worden volgens normaal tarief aan u doorbelast en kunnen niet worden ingehaald.
4.10: De opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst nat en vies kunnen zijn.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
5.1: De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade in, aan of rond, de onroerende zaak van waaruit de opdracht door de opdrachtnemer moet worden uitgevoerd, dan wel schade aan roerende zaken welke zich hier bevinden.
5.2:  De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van zaken of goederen uit de onroerende zaak van waaruit de opdracht door de opdrachtnemer moet worden uitgevoerd.
5.3: De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel van de opdrachtgever ten gevolge van een vieze of natte hond.
5.4: De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor dood, ziekte, letsel, vermissing of verwonding van de hond van de opdrachtgever.
5.5: De opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer  en/of derden, veroorzaakt door de hond(en) van de opdrachtgever. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op de opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de desbetreffende betrokken hond(en) gedeeld.
5.6: De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid,  autopech, calamiteiten in privesfeer waardoor opdrachtnemer aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren. Opdrachtnemer zal er alles aan doen om vervanging te regelen bij ziekte of bij autopech voor vervangend vervoer te zorgen.

Artikel 6 – Betaling

6.1: Alle prijzen zijn weergegeven inclusief 21% BTW.
6.2: Het door de opdrachtgever te betalen bedrag dient op de eerste dag van de wandeling contant te worden voldaan of bijgeschreven te zijn op de ABN AMRO rekening NL44 ABNA 0524 0058 93 t.n.v. Hondenuitlaatservice Een Frisse Neus.
6.3: Indien de betaling niet tijdig, zoals vermeldt staat in artikel 6.2, wordt voldaan zal de opdracht niet uitgevoerd worden.
6.4: In geval van tariefwijziging zal opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan ten minste een maand voor de ingangsdatum op de hoogte stellen.
6.5: De opdrachtnemer werkt met een rittenkaart met een geldigheid van 3 maanden.

Artikel 7 - Onkosten

7.1. De opdrachtgever is gehouden de onkosten, die opdrachtnemer ter goede uitvoering van de opdracht moest maken, te vergoeden.
7.2. Voor zover mogelijk zal de opdrachtnemer over deze onkosten contact opnemen met de opdrachtgever voordat de opdrachtnemer de onkosten maakt.

Artikel 8 – Schadevergoeding
8.1:De opdrachtgever dient de opdrachtnemer alle, niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen schade te vergoeden, die deze lijdt in verband met de uitvoering van de opdracht.
8.2: De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die zijn/haar hond heeft toegebracht en dient deze schade en alle kosten te vergoeden die hieruit voortvloeien.

Artikel 9 - Einde overeenkomst
9.1: De overeenkomst eindigt van rechtswege door overlijden van de opdrachtgever of opdrachtnemer of hond van de opdrachtgever. 

Artikel 10 – Geschillen en toepasselijk recht
10.1: In gevallen van geschillen tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat de opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
10.2: Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
10.3: Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

Artikel 11 – Wijziging
11.1: Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.